Wat is VAPH

Voor wat staat het VAPH?

Voor wat staat het VAPH en wat doen ze?

Het VAPH is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Lees verder over hun werking en bedoeling.

 

  • ​​​​​​Streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap
  • Treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning
  • Werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan
  • Behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen
  • Kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan
  • Erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen
  • Stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen

 

Waarvoor is het VAPH er?

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

 

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.

 

Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning indient, apart te bekijken. Beantwoordt iemands situatie aan de definitie, dan kan de betrokkene door het VAPH erkend worden als persoon met een handicap en een goedkeuring voor ondersteuning krijgen.

De organisatie:

Het VAPH bestaat uit drie afdelingen. Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap. De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen. Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen

Bij de afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen kunt u terecht voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget (erkenning handicap, budgethoogte, prioriteitengroep of automatische toekenningsgroep) en voor de aanvraag en toekenning van hulpmiddelen voor de persoon met een handicap.

Afdeling Dienstverlening Budgethouders

De afdeling Dienstverlening budgethouders stelt het persoonsvolgend budget ter beschikking en volgt de besteding van het budget op. De afdeling maakt ook de PAB toekenningen op en ziet toe op de besteding ervan.

Afdeling Financiering en Zorgplanning

De afdeling Financiering en Zorgplanning vergunt en financiert professionele organisaties en staat in voor overleg en afstemming over het regionaal zorgaanbod.

blijfactiefteam